സ്‌നേഹത്തോടെ സ്വികരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗ്ഗം മാത്രം - Pastor Anil Kodithottam

0
0
433 days ago, 40 views
കല്ല് എടുത്തു വരുന്നവരുടെയും,കൊലക്കത്തി എടുത്തു വരുന്നവരുടെയും,വാൾ എടുത്ത് വരുന്നവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചടിക്കാതെ കരം നീട്ടി സ്‌നേഹത്തോടെ സ്വികരിക്കുന്ന ഉലകത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗ്ഗം മാത്രം.മരിച്ചു മരിച്ചു ജയിച്ച മാർഗ്ഗമാണിത് !Pastor Anil Kodithottamദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.For more videos,songs & bible verses please like Facebook Page @https://www.facebook.com/paradisefory...

SPONSORS

SPONSORS

SPONSORS