കനിവ് | Kanivu | - Malayalam Christian Short Film | 2018 ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിസ്ത്യൻ ഷോർട് ഫിലിം

- 0 0

310   2 years ago
graceunlimited | 1 subscriber
310   2 years ago
#കനിവ്മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.....A Short Film by Jesus Youth Abu DhabiCreditsDirection : Tinoy PaulEditing : Sebin PaulDOP : Merin Merz JohnBackground Music : Nikhil John KurissingalSet Designer : Johnjo Antony
Please log in or register to post comments