பவம எனறல எனன?

SPONSORSVIDEO PLAYER BOTTOM

Auto × Auto

- 0 0
352   2 years ago
HeraldwilsonJ | 4 subscribers
352   2 years ago
இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்த பாவத்தின் 4 பிரிவுகள் பற்றி இந்த வீடியோ பேசுகிறது. பயங்கரமான பாவம், சுய பாவம், தெரிந்த பாவம், தெரியாத பாவம்.

"
Subscribe HERE to our Youtube Channel where there are plenty of videos waiting for you: https://www.youtube.com/channel/UCryI43nWjXSxvQtmSir4znA/playlists"
Please log in or register to post comments

SPONSORSVIDEO RIGHT

300 × Auto

RELATED VIDEOS

SPONSORSVIDEO BOTTOM

Auto × Auto