சடடதத மறயதன வளவகள

SPONSORSVIDEO PLAYER BOTTOM

Auto × Auto

- 0 0
357   2 years ago
HeraldwilsonJ | 4 subscribers
357   2 years ago
இந்த வீடியோ மனிதகுலம் தங்களுக்குள் சாபத்தை சுமத்துவதற்கான காரணத்தை விளக்குகிறது. ஒரு சூழ்நிலை சாபத்தைத் தருகிறது என்று தோன்றுகிறது அல்லது சிலர் கடவுளைக் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள், ஆனால் உண்மையான காரணம் என்னவென்றால், பைபிளிலிருந்து நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சட்டம் மற்றும் கட்டளைகள் அல்லது அறிவுறுத்தல்களுக்கு நாம் கவனம் செலுத்தவில்லை.

"
Subscribe HERE to our Youtube Channel where there are plenty of videos waiting for you: https://www.youtube.com/channel/UCryI43nWjXSxvQtmSir4znA/playlists"
Please log in or register to post comments

SPONSORSVIDEO RIGHT

300 × Auto

RELATED VIDEOS

SPONSORSVIDEO BOTTOM

Auto × Auto