பன்னிரண்டு வயது சிறுவன் இயேசுவிடம் நீ என்ன கற்றுக்கொள்கிறாய் [லூக்கா 2: 41-50]

157   14 days ago
HeraldwilsonJ | 1 subscriber
157   14 days ago
பன்னிரண்டு வயது சிறுவன் இயேசுவிடம் நீ என்ன கற்றுக்கொள்கிறாய் [லூக்கா 2: 41-50]
Please log in or register to post comments
RELATED VIDEOS