பரிசுத்த ஆவியானவர் வாக்குத்தத்தம் செய்தார் [அப்போஸ்தலர் 1:4-8]

167   1 month ago
HeraldwilsonJ | 2 subscribers
167   1 month ago
YouTubeChannel - https://www.youtube.com/channel/UCryI43nWjXSxvQtmSir4znA
Please log in or register to post comments
RELATED VIDEOS