വാഗ്ദത്തം തന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ | Dr. Blesson Memana | Malayalam Christian Song

SPONSORSVIDEO PLAYER BOTTOM

Auto × Auto

- 0 0
334   1 month ago
Abhishek | 1 subscriber
334   1 month ago
വാഗ്ദത്തം തന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ | Dr. Blesson Memana | Malayalam Christian Song

വാഗ്ദത്തം തന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ
വാക്കു മാറാത്ത നല്ല കാര്യസ്ഥൻ
പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദൈവം സ്വർഗസ്ഥൻ
എന്നുമെന്നേക്കും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ

തൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എല്ലാം ഉവ്വ് ഉവ്വ് ഉവ്വ്
ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ

സാദ്ധ്യതകൾ അല്ല എനിക്കാധാരം
സർവ്വശക്തൻ ആണെന്റെ അടിസ്ഥാനം
മനുഷ്യനാലല്ല മാനുഷികമല്ല
ദൈവത്താലത്രേ ദൈവ ഇഷ്ടത്താലത്രേ

ഉലകത്തിൻ വാതിൽ അടഞ്ഞിടുമ്പോൾ
ഉയരത്തിൽ വാതിൽ തുറന്നീടുമേ
കഴുകനെ പോലെ പുതുബലം തരുമേ
ആത്മാവിന്റെ ചിറകിൽ പറന്നീടുമേ


ദർശനങ്ങൾ നിറവേറും കാലമിത്
വിശ്വാസത്തിൽ ധൈര്യമേറും നേരമിത്
ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ക്രിസ്തു തന്റെ ധനത്തിൻ
മഹത്വത്തോടെ എല്ലാം തീർത്തു തരുമേ
എൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എല്ലാം
ക്രിസ്തു തന്റെ ധനത്തിൻ
മഹത്വത്തോടെ എല്ലാം തീർത്തു തരുമേ

Subscribe! Share! Like!
One “Share” May Save ONE SOUL!

Stay Connected
⌝Website: www.pastortinugeorge.org
⌝Pastor Tinu George YouTube: https://rb.gy/ctbwj2
⌝Pastor Tinu George Facebook: https://rb.gy/4rdbgf
⌝Pastor Tinu George Instagram: https://rb.gy/vbrsrs
⌝Pastor Tinu George Digital Outlet https://rb.gy/oounm1

Stay Blessed!
Jesus Is Alive YouTube channel™
Please log in or register to post comments

SPONSORSVIDEO RIGHT

300 × Auto

RELATED VIDEOS

Auto Play :

SPONSORSVIDEO BOTTOM

Auto × Auto